100%

Trung tâm trợ giúp

Báo giá gói cam kết

20 %
Cam Kết 1 ( 30 Ngày Sử Dụng )
 • 2.000.000
 • - Tổng Nhận 2.400.000 -

  Trong 30 Ngày Bạn Phải Sử Dụng Hết Số Tiền Cam Kết + Tiền Khuyến Mãi Cam Kết 

  ( Nếu Không Sử Dụng Hết Sẽ Bị Xoá Bỏ )

35 %
Cam Kết 2 ( 30 Ngày Sử Dụng )
 • 5.000.000
 • - Tổng Nhận 6.750.000 -

  Trong 30 Ngày Bạn Phải Sử Dụng Hết Số Tiền Cam Kết + Tiền Khuyến Mãi Cam Kết 

  ( Nếu Không Sử Dụng Hết Sẽ Bị Xoá Bỏ )

50 %
Cam Kết 3 ( 30 Ngày Sử Dụng )
 • 10.000.000
 • - Tổng Nhận 15.000.000 -

  Trong 30 Ngày Bạn Phải Sử Dụng Hết Số Tiền Cam Kết + Tiền Khuyến Mãi Cam Kết 

  ( Nếu Không Sử Dụng Hết Sẽ Bị Xoá Bỏ )

35 %
Cam Kết 1 * (60 Ngày Sử Dụng)
 • 10.000.000
 • - Tổng Nhận 13.500.000 -

  Trong 60 Ngày Bạn Phải Sử Dụng Hết Số Tiền Cam Kết + Tiền Khuyến Mãi Cam Kết 

  ( Nếu Không Sử Dụng Hết Sẽ Bị Xoá Bỏ )

40 %
Cam Kết 2 * (60 Ngày Sử Dụng)
 • 12.500.000
 • - Tổng Nhận 17.500.000 -

  Trong 60 Ngày Bạn Phải Sử Dụng Hết Số Tiền Cam Kết + Tiền Khuyến Mãi Cam Kết 

  ( Nếu Không Sử Dụng Hết Sẽ Bị Xoá Bỏ )

50 %
Cam Kết 3 * (60 Ngày Sử Dụng)
 • 15.000.000
 • - Tổng Nhận 21.750.000 -

  Trong 60 Ngày Bạn Phải Sử Dụng Hết Số Tiền Cam Kết + Tiền Khuyến Mãi Cam Kết 

  ( Nếu Không Sử Dụng Hết Sẽ Bị Xoá Bỏ )

Liên hệ với chúng tôi